Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti

Prvi broj časopisa Peristil tiskan je 1954. godine i od tada pa do danas objavljuje stručne i znanstvene radove koji obrađuju najnovije spoznaje o hrvatskoj povijesnoumjetničkoj likovnoj baštini: slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi i urbanizmu, te drugim likovnim i vizualnim medijima s prostora čitave Hrvatske, kao i komparativnu građu iz svih vremenskih i stilskih epoha, od antike do suvremene umjetničke prakse.


Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti znanstveni je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske HRČAK. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci.

Radove objavljene u Peristiu dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka.

Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova.

Upute autorima za objavljivanje priloga u Peristilu.

Postupak recenziranja

Uredništvo prima isključivo neobjavljene rukopise. Uredništvo osigurava najmanje dvije neovisne recenzije za svaki članak. Autori neće biti upoznati s imenima recenzenata od strane uredništva, a i sami recenzenti moraju voditi računa o povjerljivosti i svojem pravu na anonimnost. Konačnu odluku o kategorizaciji rada donosi Uredništvo uzimajući u obzir mišljenja recenzenata. Uredništvo autora obaviještava o provedenom postupku recenzije, utvrđenoj kategoriji priloga i eventualnim dopunama ili ispravcima koje je autor obvezan unijeti prije konačnog prihvaćanja priloga za objavljivanje. Autor je obvezan postupiti prema primjedbama recenzenata i uredništva i završni tekst dostaviti u roku od 20 dana. Ako autor ne poštuje ovaj rok, članak se ne objavljuje. Autori podmiruju troškove nabavljanja ilustracija, fotografija i arhitektonskih nacrta u fotoarhivima i drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

Molimo autore da svoj prilog prilagode tehničkim uputama. 

Prilozi za objavljivanje u Peristilu br. 65/2022 primaju se do 1. srpnja 2022.

____________________

Peristil - Scholarly Journal of Art History has been regularly published by the Croatian Society of Art Historians since 1954. Peristil is an annual scholarly journal that contains peer reviewed articles in the field of art history and related social sciencies and humanities.

Peristil is an Open Access journal. Full texts are available free of charge on Portal of scientific journal of Croatia HRČAK. Users are allowed to read, download, copy, redistribute, print, search and link to material, and alter, transform, or build upon the material, or use them for any other lawful purpose as long as they attribute the source in an appropriate manner according to the CC BY licence.

The papers published in Peristil can be deposited and self-archived in the institutional and thematic repositories providing the link to the journal's web pages and HRČAK.

Peristil - Scholarly Journal of Art History has been regularly published by the Croatian Society of Art Historians since 1954. Peristil is an annual scholarly journal that contains peer reviewed articles in the field of art history and related social sciencies and humanities.

Journal does not charge article processing charges (APC).

Peer-review process

Editorial board accepts only previously unpublished manuscripts.

Each accepted manuscript is subjected to at least two independent reviews provided by the editorial board. The peer review process is confidential and identities of authors and reviewers are not released. The editorial board makes final decision on article category taking into account the peer review suggestions. Authors will get information about the peer review process, assigned category of the article and possible additions or corrections that should be made before the final acceptance of the manuscript.

Authors are required to follow the instructions of the reviewers and editorial board and submit the revised text within 20 days. In case the authors fail to submit the text in this period, the text will not be published.

Authors will cover all copyright expenses in archives and other institutions in order to publish illustrations, photographs and architectural drawings.

Deadline for Peristil 65/2022: 1 July 2022

____________________

glavni urednik / editor-in-chief
dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske / president of the Croatian Society of Art Historians

uredništvo / editorial board
dr. sc. Igor Borozan, Odelenje istorije umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu / Department of Art History Faculty of Humanities and Social Sciences University of Belgrade

dr. sc. Dragan Damjanović, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Department of Art History Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb

dr. sc. Jasenka Gudelj, Department of Philosophy and Cultural Heritage, Ca’ Foscari University Venice

dr. sc. Ivana Mance, Institut za povijest umjetnosti / Institute of Art History

dr. sc. Dino Milinović, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Department of Art History Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb

izvršna urednica / managing editor

Martina Petrinović, tajnica Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske / secretary of the Croatian Society of Art Historians